Jdi na obsah Jdi na menu
 


Stanovy LMK Drnholec

15. 3. 2009

STANOVY

 Leteckého modelářského klubu Drnholec pobočný spolek 522  SMČR

_________________________________________

 

I.

            Název, působnost a sídlo organizace

1. Název organizace je LMK Drnholec p.s. s evidenčním číslem klubu 522.

2. Sídlem organizace je Husova 520/33, Drnholec (bydliště současného předsedy).

 

 

II.

Charakteristika a poslání klubu

 1) LMK Drnholec p.s. je dobrovolnou sportovní, zájmovou a technickou nepolitickou organizací sdružující letecké modeláře.

 2) Základním posláním LMK je organizování, provozování, podpora, a propagace modelářského sportu v České republice.

 

 

III.

Členství, organizační výstavba, řízení

1) Organizační uspořádání LMK Drnholec p.s. je založeno na principech demokracie, nezávislosti,  dobrovolnosti, autonomie a rovnoprávnosti modelářských odborností.

2) LMK Drnholec p.s. jako pobočný spolek organizační struktury Svazu modelářů České republiky sdružuje letecké modeláře.

3) Členská schůze je nejvyšším orgánem LMK Drnholec p.s. Rozhoduje o všech  otázkách činnosti klubu.

4) Činnost LMK Drnholec p.s. řídí jeho rada v čele s předsedou, volená na 4 roky členskou schůzí. Dalšími členy rady jsou místopředseda, hospodář, jednatel. Klub zřizuje dále kontrolní komisi ve složení - předseda + 2 členové.

5) Členství v LMK Drnholec p.s. je dobrovolné. Členem se může stát každý občan ČR, který se přihlásí, zaplatí členský příspěvek a převezme členský průkaz.

6) Členství dětí do 15 ti let je vázáno na souhlas jednoho z rodičů nebo         zákonného zástupce

7) Cizí státní příslušník se může stát členem LMK Drnholec p.s. za předpokladu jeho trvalého nebo pravidelného pobytu na území ČR. Má všechna práva a povinnosti jako ostatní členové, nemůže však zastávat žádné funkce v orgánech klubu.           

   8) Členství v LMK Drnholec p.s. zaniká vystoupením z LMK, nezaplacením členského příspěvku i po opakované výzvě a vyloučením.

9) Vyloučení je mimořádným způsobem zániku členství, kterého lze použít pouze při mimořádně závažném porušení členských povinností, modelářské nebo společenské morálky. O vyloučení rozhoduje členská schůze LMK Drnholec p.s., a to na návrh rady LMK. Proti rozhodnutí o vyloučení má člen právo odvolat se ke kontrolní komisi SMČR.

 

 

 IV.

Organizační zásady a základní principy LMK

1) Volby orgánů LMK Drnholec p.s. se provádějí hlasováním. Volby jsou právoplatné, zúčastní-li se jich nadpoloviční většina členů LMK. Zvoleni jsou ti členové, kteří obdrželi nadpoloviční většinu hlasů přítomných členů.

2) Volit a být volen má právo každý člen LMK Drnholec p.s. s výjimkou uvedenou v bodu III. 7 stanov. Do funkcí, na které je vázána hmotná odpovědnost, může být člen zvolen až po dovršení 18. roku věku.

3) Povinností členů je platit členské příspěvky, chránit dobré jméno LMK Drnholec p.s. a řídit se ve své činnosti stanovami .

4) Právem každého člena je zúčastňovat se akcí  pořádaných SMČR a LMK, podávat ústní a písemné návrhy a námitky k činnosti SMČR a LMK.

5) Každý člen má právo obracet se ke kterémukoliv orgánu LMK Drnholec p.s. a SMČR s náměty, připomínkami a kritikou. Příslušný orgán LMK nebo SMČR je povinen včas tyto připomínky a náměty vyřídit a do dvou měsíců odpovědět.

 

V.

Právní postavení, majetkové a finanční zdroje

1) Právní subjektivitu má LMK Drnholec p.s.. Statutárním zástupcem je předseda .

2) Majetkové a finanční zdroje LMK Drnholec p.s. tvoří :

    - členské a klubové příspěvky

    - výnosy ze sportovních a společenských akcí

    - dotace a příspěvky státních orgánů

    - příspěvky a dary sponzorů, přispěvatelů a jiných plátců včetně  zahraničních

 - výnosy z vlastní podnikatelské činnosti

    - výtěžky z reklamní a propagační činnosti

    - bezplatný převod vlastnictví z titulu následnictví

3) Zásady hospodaření s prostředky a účel, na který budou získané prostředky použité schvaluje členská schůze.

 

VI.

Závěrečná ustanovení

1) Při zániku LMK Drnholec p.s. musí dojít k majetkoprávnímu vypořádání vůči SMČR. Majetek pořízený z dotace zůstává majetkem SMČR. Za závazky likvidované složky ostatní kluby a orgány SMČR neodpovídají.

2 LMK Drnholec p.s. nebo jeho složky zanikají, usnese-li se na tom příslušná schůze nejméně dvoutřetinovou většinou hlasů všech členů.

3) LMK Drnholec p.s. a jeho členové mají právo používat symboliku (vlajku, prapor, znak, odznaky).

4) Tyto stanovy byly nově schváleny usnesením členské schůze LMK a vstupují v platnost dnem 4.12.2016.